ברוך הבא לאתר "ההמלצה שלי" שוש רוטנברג(להלן – "האתר"). מפעיל האתר ו/או בעלי הזכויות באתר, חברת "קבוצת רוטנברג תקשורת בע"מ" ו/או מי מטעמה (יכונו להלן, ביחד ולחוד: "המפעיל") מאשר גישה אל האתר לכל מי שמלאו לו לפחות 14 שנים, בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש").

יש להקפיד לעיין בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. המידע – כללי

האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא(As Is). המפעיל אינו מציג מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים ו/או השירותים לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים במצבם כפי שהם (As Is) ללא אחריות מכל סוג. המפעיל מסיר מעצמו בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים ומבהיר בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

כמו כן, יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, וכמובן שהמפעיל אינו אחראי למידע זה ו/או לדיוקו. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי על התכנים של צדדים שלישיים לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

תכונות, דגמים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת.

1.2 החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.

2. זכויות יוצרים

סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו וכל הסימנים האחרים של המפעיל וכן כל זכויות קניין רוחני המצויים באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים, הם קניינו של המפעיל בלבד, ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו למפעיל לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר, ונאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתו הכתובה והמפורשת של המפעיל ו/או לבצע כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות אלה.

האתר, התכנים והשירותים וכל המידע הכלול בהם, לרבות התכנים, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושו של המפעיל ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו למפעיל לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר, ואלו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

השירותים והתכנים המוצעים במסגרת השירותים למשתמשים מוגנים בזכויות יוצרים. כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים למפעיל ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.

3. קניין רוחני

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2 לעיל, כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, יהוו את רכושו הבלעדישל המפעיל בלבד, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית. במידה והמדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו למפעיל לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלו את קניינם הבלעדישל המפרסמים ו/או הצדדים השלישים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של המפעיל. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם את כל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המפעיל בכתב מראש.לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של המפעיל, בסימני המסחר או במותגים בקשר עם האתר.

4. סעיף שמור

5. חובות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

5.1.המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן.

5.2.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

5.4.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;

5.5.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; במסירתו מידע/תכנים לאתר, נותן המשתמש למפעיל רשות לעשות שימוש בלתי מוגבל בזמן בתכנים האלה, על פי שיקול דעתו הבלעדישל המפעיל, לרבות פרסומם בכל מדיה אחרת (לרבות אתר אחר) הקשור במישרין ו/או בעקיפין לאתר;

5.6.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;

5.7.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של המפעיל. המפעיל ו/או מי שקיבל מהמפעיל הרשאה מפורשת מראש בכתב יהיה רשאי לפרסם באתר מסרים מסחריים (לרבות באמצעות מודעות פרסומת) בכל דרך ואמצעי שהמפעיל יחליט, ואולם מובהר כי המפעיל יהא רשאי בכל עת וללא הודעה מוקדמת למחוק כל מידע מסחרי ומודעה שהתפרסמו בניגוד להוראות הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה, המפעיל לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות והפרסומים שפורסמו באתר.

5.8.המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע.

5.9.המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את המפעיל מכל אחריות בעניין זה.

5.10.המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;

5.11.המשתמש מסכים לשפות ולפצות את המפעיל בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעיל בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע הסכם זה.

5.12.המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המפעיל, במקרים בהם המפעיל יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהא המפעיל רשאי להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המפעיל, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר המפעיל ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו.

6. מיאון אחריות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס. כמו כן נערכים לפרקים שינויים במידע שבאתר. המפעיל רשאי בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה. המפעיל רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בקשר לכך. המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והמפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות אתר אינטרנט זה לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. בשום מקרה לא תחול על המפעיל ו/או ספקיו השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע למפעיל או למי מספקיו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

האמור בסעיף זה מתווסף לכל אמירה המיוחסת לסיוג אחריות המפעיל בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף הסתייגויות נוספות באשר לאחריותו של המפעיל בהקשרים ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים, אחריות בגין הגנת הפרטיות, אחריות בגין פעולה בלתי מורשה של משתמשים או בכל הקשר אחר, והכל כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.

6.1 שימוש בקופוני האתר: האתר אינו נושא באחראיות כלשהיא ואינו מהווה צד כלשהוא בין שימוש בקופון לבעל העסק המיוצג ע"י הקופון. קופוני ההמלצה שלי מהווים מידע בלבד וכל אחראיות על מימושם חלה בלעדית על בעל העסק שאליו משתייך הקופון. בשום אופן או מקרה, האתר אינו נושא באחראיות דינית או מוסרית לגבי השימוש בקופונים אל מול העסק המיוצג על ידם.

7. מסירת פרטי התקשרות/פרטיות

7.1מובהר כי משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך מתן מענה לשאלותיו על ידי המפעיל, עושה זאת על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעיל.

7.2בכפוף לסעיף 5.12 לעיל ולאמור בו, מתחייב המפעיל שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של המפעיל בקשר עם תפעול האתר. על אף האמור לעיל, מובהר כי המפעיל ישתף פעולה עם כל רשות אכיפה ויציית לכל צו שיפוטי המורה למפעיל לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאי המפעיל להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

8. שונות

8.1המפעיל שומר לעצמו את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי, על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי המפעיל בגין שינויים במידע באתר.

8.2המפעיל שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדיוללא כל התראה מוקדמת.

8.3המפעיל שומר לעצמו את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

8.4המפעיל רשאי להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה מצד המפעיל לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

8.5המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין המפעיל כל קשר יחסים בין המשתמש לבין המפעיל אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

8.7היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

9. הדין החל ומקום השיפוט

9.1.הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

9.2. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

9.3. מובהר כי האמור בסעיפים 9.1 – 9.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.